تأملی در حدیث سلسله الذهب

مقاله حاضر به واکاوی حدیث سلسله الذهب که حضرت امام علی بن موسی الرضا ع در جمع هزاران دانشمند نیشابوری روایت کرده می پردازد