هر آنچه درباره ی قلب سالم

همانطورکه میدانید داشتن قلب سالم وپیشگیری ازاختلال قلب وهمچنین دانستن علل اینکه چراعصبانیت یکی ازنشانه های قلب ضعیف است بسیاراهمیت دارد. این بخش راحتما بخوانید. ...

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.