۱۱۷

۱۱۷

تو نباشی
حتی دل خودم
برای خودم نمیسوزد
محال است بتو فکر نکنم
قطر زمین برای دلتنگیهایم
برایت کم است
من به طول سنّ زمین
میخاهمت.

وحشتناک ترین
جمله ی زمین
هر روز مرا هُل می دهد
که امروز تمامی:

دوستش داری
دوستت ندارد
بمیر.
و من تکرار می کنم

دوستت دارم
حتی در اوج فشار کاری
حتی زمانیکه همه دارند
نگاهم میکنند
دوستت دارم
تو را میبینم
میخواهم
تصور میکنم
و عاشقت هستم
عشق همین است
وقتی هستی
جان به فدایت کنم
وقتی نیستی
با تو و تمام حواس تو
نفس بکشم
تا بیایی
بیایی
بیایی

و باز تکرار می کنم
دوستت دارم
چنان چشمی که بی عینک
آفتابش را.


دوستت دارم
دوست داشتنم را دوست بدار
که زنده است
که زنده ام

#جوادرمضان
دوازده اردی بهشت ۹۷


برای بامدادِ دوباره ام.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.