۱۵۶

۱۵۶


بیست و دوبار زندگی کردنم زمانی اتفاق افتاد که بیست و دوم خرداد را متولد کرد.خرداد را بی او نمی توان متصور شد مثل این است که عشق را که بوسه را که آغوش را بی.. . نه محال ممکن است این قضیه ی محالِین.
اینکه می گویم بیست و دوبار زندگی کرده ام به این معناست که زندگی من بیست و دو برابر ِ یک زندگیست.اینکه میگویم یعنی زندگی کردنم از بیست و دوی خردادی ام شروع شد.زندگی با بامداد شروع میشود و با شب تمام میشود اما زندگی من با بامداد شروع شده و در بامداد ادامه میابد چونان اقیانوسی که به اقیانوس میپیوندد.
بیست و دو خرداد نه سیاسیست نه ورزشی،انقدر سطحی نباشید و عمق را شنا کنید.بیست و دو خرداد یک دوباره است در دوباره ای که بی تکرار است.
طعم جشن،امروز است.طعم دلخوشی عاشقانه و حرارت دوست داشتن.اصلن امروز یعنی هر چه خوبیست با طعم و رنگ و بوی عالی،یعنی هر چه خواستن است و هر چه صداقت و دیوانگیست.امروز یعنی تمام واژه هایی که کارشان عشق ورزیدن است به خردادی که بیست و دومش است و میان تمام آدمهایی که با تقویم های مختلف در این روز به دنیا آمده اند تنها تو تنها تو تنها تو بیست و دو خردادیِ منی که معنای خرداد را شروع کرده ای برایم.


#جوادرمضان
#بیست#و#دو#خرداد#۹۷

#برای#بامدادِ#دوباره ام.

#تولدت#مبارک#خردادیِ#من
#خرداد#مبارکیست#ابدی#خردادیِ#من

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.