۱۶۱

۱۶۱


وجود
که همیشه به ابراز نیست
به پاسخیست
که از لبخند تو گرفته ام.
وجود تو هدیه ایست
که مرا در تو
که مرا در خودم
که تو را در من
که تو را در خودِ تواَت
تقسیم کرده است.
این سفریست که ما می رویم؛

جدا از یکدگیر
اما هم را تَنگ در آغوش گرفته.


#جوادرمضان
بیست و دو خرداد ۹۷
برای بامدادِ دوباره ام.

#خرداد#مبارکیست#ابدی#خردادیِ#من

#تولدت#مبارک
#دوستداشتنم#را#کنارت#دوستدارم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.